Bytte ut Apple Magic Mouse-batteriene

background image

Bytte ut Apple Magic Mouse-batteriene

Apple Magic Mouse leveres med to AA-batterier installert. Du kan bytte dem ut med
alkaliske eller oppladbare AA-batterier eller AA-litiumbatterier.

Oppbevar batteriplassdekslet og batteriene slik at de ikke er tilgjengelige for små barn.

ADVARSEL:

Når du bytter batterier, må du bytte alle samtidig. Ikke bruk gamle

batterier sammen med nye batterier eller bland ulike batterityper (bland for eksempel
ikke alkaline-batterier og litiumbatterier). Batterier må aldri åpnes eller stikkes hull på,
settes inn feil vei eller utsettes for flammer, høye temperaturer eller vann. Oppbevar
batteriene på et sted der barn ikke kan få tak i dem.

Slik bytter du ut batteriene i Apple Magic Mouse:

1

Skyv på på/av-bryteren på undersiden av musen for å slå den av.

2

Åpne batteridekslet, og legg til det side.

Batterier

Spak

3

Sett inn batteriene med plusspolen (+) vendt oppover, som vist i illustrasjonen.

4

Sett dekslet tilbake på plass, og snu musen.

background image

99

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Det er mulig du må klikke på Apple Magic Mouse en gang for å opprette en
forbindelse til Mac Pro-maskinen.

Hvis du vil sjekke batteristatusen, skyver du på/av-bryteren for å slå på musen. Hvis
indikatorlyset ikke lyser, er det mulig du må bytte ut batteriene. Du kan kontrollere
batterinivået i Mus-valgpanelet. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk på Mus.
Batterinivået vises nederst til venstre.